Bài viết liên quan cho blogger/blogspot 2017

Bài viết liên quan hay related post cho blogger/blogspot là điều cần thiết để giảm tỷ lệ thoát cho website cũng như giúp SEO hiệu quả hơn mà hầu như website nào cũng có cả, dưới đây là style khá đẹp mà các bạn có thể áp dụng cho website/blog của mình.
Bài viết liên quan cho blogger/blogspot 2017


Bước 1: Thêm đoạn css sau vào trước thẻ ]]></b:skin> hoặc thẻ </style>
/* Related Post CSS */ .related-post-item-tooltip{height:54px;overflow:hidden;width:50%;float:left;text-overflow:ellipsis;padding:10px}#related-post .material-icons{font-size:200%;right:20px;color:#607D8B;top:-1px;position:absolute}#related-post{background:#fff;margin:10px}.related-post{margin:30px 0 0;position:relative;padding:0 0 10px}.lol h4 i,.related-post h4 i{margin-right:14px}.lol h4,.related-post h4{border-radius:4px;color:#555;font-size:100%;font-family:'Roboto',Arial;text-transform:uppercase;text-align:left;font-weight:700;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);position:relative;padding:15px 20px 12px;margin:0 0 20px}.related-post-style-3,.related-post-style-3 li{margin:0 auto;padding:0!important;list-style:none;word-wrap:break-word}.related-post-style-3 li a{font-family:'Roboto',sans-serif;color:#666;font-weight:700!important;font-size:14px;line-height:1.4em}.related-post-style-3 li a:hover{color:#111}.related-post-style-3 .related-post-item{display:inline-block;float:left;border-radius:3px;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);width:47%;margin-right:15px;height:auto;padding:0;margin-bottom:20px!important;position:relative;overflow:hidden}.related-post-style-3 .related-post-item:focus{outline:none;border:none}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail{display:block;margin:0;width:40%;height:100px;float:left}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail img{width:100%;height:auto!important;transition:all 1s ease-out}.related-post-item:hover .related-post-item-tooltip a{opacity:1}.related-post-item-tooltip a{color:#666!important;transition:transform .6s cubic-bezier(.175,.885,.32,1.275),opacity .3s;text-align:center;font-size:12px!important;position:relative} @media screen and (max-width:480px){.related-post-style-3 .related-post-item{width:100%!important}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail{height:100px!important}}
Bước 2: Dán đoạn code sau vào nơi bạn muốn bài viết liên quan xuất hiện.
<div class='related-post' id='related-post'/> <script type='text/javascript'> var labelArray = [<b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'> &quot;<data:label.name/>&quot;<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if> </b:loop></b:if>]; var relatedPostConfig = { homePage: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;, widgetTitle: &quot;&lt;h4&gt;&lt;i class=&#39;fa fa-bookmark&#39;&gt;&lt;/i&gt; Related Post&lt;/h4&gt;&quot;, numPosts: 6, summaryLength: 370, titleLength: &quot;auto&quot;, thumbnailSize: 300, noImage: &quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC&quot;, containerId: &quot;related-post&quot;, newTabLink: false, moreText: &quot;Read More&quot;, widgetStyle: 3, callBack: function() {} }; </script> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ var randomRelatedIndex,showRelatedPost;(function(n,m,k){var d={widgetTitle:"<h4>Artikel Terkait:</h4>",widgetStyle:1,homePage:"http://www.idblanter.com",numPosts:7,summaryLength:370,titleLength:"auto",thumbnailSize:72,noImage:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",containerId:"related-post",newTabLink:false,moreText:"Baca Selengkapnya",callBack:function(){}};for(var f in relatedPostConfig){d[f]=(relatedPostConfig[f]=="undefined")?d[f]:relatedPostConfig[f]}var j=function(a){var b=m.createElement("script");b.type="text/javascript";b.src=a;k.appendChild(b)},o=function(b,a){return Math.floor(Math.random()*(a-b+1))+b},l=function(a){var p=a.length,c,b;if(p===0){return false}while(--p){c=Math.floor(Math.random()*(p+1));b=a[p];a[p]=a[c];a[c]=b}return a},e=(typeof labelArray=="object"&&labelArray.length>0)?"/-/"+l(labelArray)[0]:"",h=function(b){var c=b.feed.openSearch$totalResults.$t-d.numPosts,a=o(1,(c>0?c:1));j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&start-index="+a+"&max-results="+d.numPosts+"&callback=showRelatedPost")},g=function(z){var s=document.getElementById(d.containerId),x=l(z.feed.entry),A=d.widgetStyle,c=d.widgetTitle+'<ul class="related-post-style-'+A+'">',b=d.newTabLink?' target="_blank"':"",y='<span style="display:block;clear:both;"></span>',v,t,w,r,u;if(!s){return}for(var q=0;q<d.numPosts;q++){if(q==x.length){break}t=x[q].title.$t;w=(d.titleLength!=="auto"&&d.titleLength<t.length)?t.substring(0,d.titleLength)+"&hellip;":t;r=("media$thumbnail"in x[q]&&d.thumbnailSize!==false)?x[q].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+(\-c)?/,"/s"+d.thumbnailSize+""):d.noImage;u=("summary"in x[q]&&d.summaryLength>0)?x[q].summary.$t.replace(/<br ?\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,d.summaryLength)+"&hellip;":"";for(var p=0,a=x[q].link.length;p<a;p++){v=(x[q].link[p].rel=="alternate")?x[q].link[p].href:"#"}if(A==2){c+='<li><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'" title="'+t+'"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+'</span> <a href="'+v+'" class="related-post-item-more"'+b+">"+d.moreText+"</a></span>"+y+"</li>"}else{if(A==3||A==4){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-title" href="'+v+'"'+b+'><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'" title="'+t+'"></a><div class="related-post-item-tooltip"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></div>"+y+"</li>"}else{if(A==5){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-wrapper" href="'+v+'" title="'+t+'"'+b+'><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'" title="'+t+'"><span class="related-post-item-tooltip">'+w+"</span></a>"+y+"</li>"}else{if(A==6){c+='<li><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><div class="related-post-item-tooltip"><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'" title="'+t+'"><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+"</span></span>"+y+"</div></li>"}else{c+='<li><a title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></li>"}}}}}s.innerHTML=c+="</ul>"+y;d.callBack()};randomRelatedIndex=h;showRelatedPost=g;j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")})(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]); //]]> </script>
Chú ý: numPosts: 6 => 6 là số post bạn muốn hiển thị

Lưu template lại và vào website để xem kết quả!
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét