Thêm breadcrumbs cho WordPress không cần Plugin

Breadcrumbs là gì và có lợi ích hay tác dụng gì trong SEO thì bạn có thể search google là ra cả đống kết quả, đa số người dùng sử dụng WP tạo breadcrumbs bằng Plugin nhưng mình xài mã nguồn mở này đã lâu và rất ít khi sử dụng Plugin trong hầu hết các trường hợp. Bài viết này sẻ h hướng dẫn cách thêm breadcrumbs cho WordPress không cần Plugin.

Breadcrumbs ở google search
Thêm breadcrumbs cho WordPress không cần Plugin

Breadcrumbs trong post
Thêm breadcrumbs cho WordPress không cần Plugin

Thêm breadcrumbs cho WordPress không cần Plugin

Trước tiên bạn thêm đoạn code này vào file functions.php
//Breadcrumbs by thuthuat.vip
function dimox_breadcrumbs() {
//OPTIONS
$text['home'] = 'Home'; // text for the 'Home' link
$text['category'] = 'Archive by Category "%s"'; // text for a category page
$text['search'] = 'Search Results for "%s" Query'; // text for a search results page
$text['tag'] = 'Posts Tagged "%s"'; // text for a tag page
$text['author'] = 'Articles Posted by %s'; // text for an author page
$text['404'] = 'Error 404'; // text for the 404 page
$show_current = 1; // 1 - show current post/page/category title in breadcrumbs, 0 - don't show
$show_on_home = 0; // 1 - show breadcrumbs on the homepage, 0 - don't show
$show_home_link = 1; // 1 - show the 'Home' link, 0 - don't show
$show_title = 1; // 1 - show the title for the links, 0 - don't show
$delimiter = ' » '; // delimiter between crumbs
$before = '<span class="current">'; // tag before the current crumb
$after = '</span>'; // tag after the current crumb
//END OF OPTIONS

global $post;
$home_link = home_url('/');
$link_before = '<span typeof="v:Breadcrumb">';
$link_after = '</span>';
$link_attr = ' rel="v:url" property="v:title"';
$link = $link_before . '<a' . $link_attr . ' href="%1$s">%2$s</a>' . $link_after;
$parent_id = $parent_id_2 = $post->post_parent;
$frontpage_id = get_option('page_on_front');
if (is_home() || is_front_page()) {
if ($show_on_home == 1) echo '<div class="breadcrumbs"><a href="' . $home_link . '">' . $text['home'] . '</a></div>';
} else {
echo '<div class="breadcrumbs">';
if ($show_home_link == 1) {
echo sprintf($link, $home_link, $text['home']);
if ($frontpage_id == 0 || $parent_id != $frontpage_id) echo $delimiter;
}
if ( is_category() ) {
$this_cat = get_category(get_query_var('cat'), false);
if ($this_cat->parent != 0) {
$cats = get_category_parents($this_cat->parent, TRUE, $delimiter);
if ($show_current == 0) $cats = preg_replace("#^(.+)$delimiter$#", "$1", $cats);
$cats = str_replace('<a', $link_before . '<a' . $link_attr, $cats);
$cats = str_replace('</a>', '</a>' . $link_after, $cats);
if ($show_title == 0) $cats = preg_replace('/ title="(.*?)"/', '', $cats);
echo $cats;
}
if ($show_current == 1) echo $before . sprintf($text['category'], single_cat_title('', false)) . $after;

} elseif ( is_search() ) {
echo $before . sprintf($text['search'], get_search_query()) . $after;
} elseif ( is_day() ) {
echo sprintf($link, get_year_link(get_the_time('Y')), get_the_time('Y')) . $delimiter;
echo sprintf($link, get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')), get_the_time('F')) . $delimiter;
echo $before . get_the_time('d') . $after;

} elseif ( is_month() ) {
echo sprintf($link, get_year_link(get_the_time('Y')), get_the_time('Y')) . $delimiter;
echo $before . get_the_time('F') . $after;
} elseif ( is_year() ) {
echo $before . get_the_time('Y') . $after;
} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) { if ( get_post_type() != 'post' ) { $post_type = get_post_type_object(get_post_type()); $slug = $post_type->rewrite; printf($link, $home_link . '/' . $slug['slug'] . '/', $post_type->labels->singular_name); if ($show_current == 1) echo $delimiter . $before . get_the_title() . $after; } else { $cat = get_the_category(); $cat = $cat[0]; $cats = get_category_parents($cat, TRUE, $delimiter); if ($show_current == 0) $cats = preg_replace("#^(.+)$delimiter$#", "$1", $cats); $cats = str_replace('<a', $link_before . '<a' . $link_attr, $cats); $cats = str_replace('</a>', '</a>' . $link_after, $cats); if ($show_title == 0) $cats = preg_replace('/ title="(.*?)"/', '', $cats); echo $cats; if ($show_current == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
}
} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404() ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
} elseif ( is_attachment() ) {
$parent = get_post($parent_id);
$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
$cats = get_category_parents($cat, TRUE, $delimiter);
$cats = str_replace('<a', $link_before . '<a' . $link_attr, $cats);
$cats = str_replace('</a>', '</a>' . $link_after, $cats);
if ($show_title == 0) $cats = preg_replace('/ title="(.*?)"/', '', $cats);
echo $cats;
printf($link, get_permalink($parent), $parent->post_title);
if ($show_current == 1) echo $delimiter . $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && !$parent_id ) {
if ($show_current == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && $parent_id ) {
if ($parent_id != $frontpage_id) {
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
if ($parent_id != $frontpage_id) {
$breadcrumbs[] = sprintf($link, get_permalink($page->ID), get_the_title($page->ID));
}
$parent_id = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
for ($i = 0; $i < count($breadcrumbs); $i++) {
echo $breadcrumbs[$i];
if ($i != count($breadcrumbs)-1) echo $delimiter;
}
}
if ($show_current == 1) {
if ($show_home_link == 1 || ($parent_id_2 != 0 && $parent_id_2 != $frontpage_id)) echo $delimiter;
echo $before . get_the_title() . $after;
}
} elseif ( is_tag() ) {
echo $before . sprintf($text['tag'], single_tag_title('', false)) . $after;
} elseif ( is_author() ) {
global $author;
$userdata = get_userdata($author);
echo $before . sprintf($text['author'], $userdata->display_name) . $after;
} elseif ( is_404() ) {
echo $before . $text['404'] . $after;
}
if ( get_query_var('paged') ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
}
echo '</div><!-- .breadcrumbs -->';
}
}
// end dimox_breadcrumbs()
Tiếp theo bạn mở file single.php và thêm vào hàm <?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?> trước thẻ H1 trong file này và lưu lại. Như vậy là việc thêm breadcrumbs cho WordPress khá đơn giản mà không cần tới Plugin.
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét