Chia sẻ htaccess wp-rocket plugin giúp tối ưu hóa cache

Nếu bạn sử dụng WordPress chắc hẳn bạn sẻ biết tới plugin wp-rocket - một plugin tạo cache nổi tiếng số 1 hiện nay với chức năng tạo caching, Cache Preloading, GZIP Compression, Browser Caching, Google Fonts Optimization, Minification/Concatenation...và hàng loạt các tính năng khác giúp website của bạn như được lên mây.

File htaccess wp-rocket plugin giúp tối ưu hóa cache

Plugin wp-rocket dễ dàng cài đặt và sử dụng, bài viết này mình không nói nhiều mà chỉ chia sẻ các đoạn mã code trong file htacess sau khi được tối ưu cache cho website được tăng tốc nhanh chóng.

Phiên bản wp-rocket mới nhất mà mình đang sử dụng là 2.7.4 | Nếu bạn nào có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ mình với phí là 100k | không giới hạn website | hỗ trợ update

Note: Các chức năng tuyệt cú mèo của plugin này như: Defer JS Loading, DNS Prefetching, LazyLoad, Google Fonts Optimization, Multisite Compatibility, CloudFlare Compatibility....file htacess sau khi cấu hình này chỉ hỗ trợ 1 phần nào đó giúp tăng tốc website của bạn mà thôi.
# BEGIN WP Rocket v2.7.4
# Use UTF-8 encoding for anything served text/plain or text/html
AddDefaultCharset UTF-8
# Force UTF-8 for a number of file formats
<IfModule mod_mime.c>
AddCharset UTF-8 .atom .css .js .json .rss .vtt .xml
</IfModule>

# FileETag None is not enough for every server.
<IfModule mod_headers.c>
Header unset ETag
</IfModule>

# Since we're sending far-future expires, we don't need ETags for static content.
# developer.yahoo.com/performance/rules.html#etags
FileETag None

<IfModule mod_alias.c>
<FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|txt|xsd|xsl|xml)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "WP Rocket/2.7.4"
Header unset Pragma
Header append Cache-Control "public"
Header unset Last-Modified
</IfModule>
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.
(css|htc|js|asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header unset Pragma
Header append Cache-Control "public"
</IfModule>
</FilesMatch>
</IfModule>

# Expires headers (for better cache control)
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on

# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
ExpiresDefault "access plus 1 month"

# cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thanks Remy ~Introducing HTML5)
ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"

# Your document html
ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"

# Data ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds"

# Feed
ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"

# Favicon (cannot be renamed)
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 week"

# Media: images, video, audio
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"

# HTC files (css3pie)
ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"

# Webfonts
ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff2 "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

# CSS and JavaScript
ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"

</IfModule>

# Gzip compression
<IfModule mod_deflate.c>
# Active compression
SetOutputFilter DEFLATE
# Force deflate for mangled headers
<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_headers.c>
SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding
RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
# Don't compress images and other uncompressible content
SetEnvIfNoCase Request_URI \
\.(?:gif|jpe?g|png|rar|zip|exe|flv|mov|wma|mp3|avi|swf|mp?g)$ no-gzip dont-vary
</IfModule>
</IfModule>

# Compress all output labeled with one of the following MIME-types
<IfModule mod_filter.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \
application/javascript \
application/json \
application/rss+xml \ application/vnd.ms-fontobject \
application/x-font-ttf \
application/xhtml+xml \
application/xml \
font/opentype \
image/svg+xml \
image/x-icon \
text/css \
text/html \
text/plain \
text/x-component \
text/xml
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary: Accept-Encoding
</IfModule>
</IfModule>

# END WP Rocket


Nhiều khi mình update lên thể code trên blog có thể bị lỗi nên bạn có thể tải về tại đây
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét