Thống kê 1 số dịch vụ index backlink và tỉ lệ thành công

Thống kê 1 số dịch vụ index backlink và tỉ lệ thành công cho mọi người có nhiều lựa chọn tùy vào ngân sách của mình để chơi với GSA Search Engine Ranker
1 số dịch vụ index backlink và tỉ lệ thành công

1. Express Indexer index
 • Homepage: http://www.expressindexer.solutions/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 2%
 • Tuần 3 = 66%
 • Tuần 4 = 98%
2. Instant Link Indexer index
 • Homepage: http://www.instantlinkindexer.com/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 8%
 • Tuần 3 = 55%
 • Tuần 4 = 62%
4. Backlink Indexer
 • Homepage: https://backlinksindexer.com/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 10%
 • Tuần 3 = 41%
 • Tuần 4 = 19%
Mình cũng chẳng hiểu sao thằng này tuần thứ 4 nó lại giảm lượng index. Chắc do service của nó spam quá làm link bị xóa :)) 3. Elite Link Indexer
 • Homepage: http://elitelinkindexer.com/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 5%
 • Tuần 3 = 5%
 • Tuần 4 = 7%
5. Web 2.0 indexer
 • Homepage: http://web20indexer.com/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 3%
 • Tuần 3 = 4%
 • Tuần 4 = 4%
6. GSA SEO Indexer
 • Homepage: https://seo-indexer.gsa-online.de/
 • Tuần 1 = 0%
 • Tuần 2 = 0%
 • Tuần 3 = 0%
 • Tuần 4 = 1%
Nguồn FB
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét